top of page

 1. Myszkowska D., Piotrowicz K., Ziemianin M., Bastl M., Berger U., Dahl A., Dąbrowska-Zapart K., Górecki A., Lafférsová J., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Nowak M., Puc M., Rybnicek O., Saarto A., Šaulienė I., Ščevková J., Kofol Seliger A., Šikoparija B., Piotrowska-Weryszko K., Czarnobilska E., 2021, Unusually high birch (Betula spp.) pollen concentrations in Poland in 2016 related to long-range transport (LRT) and the regional pollen occurrence, Aerobiologia, 37, 543–559. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10453-021-09703-w                                       

 2. Falarz M., Bielec-Bąkowska Z., Wypych A., Matuszko D., Niedźwiedź T., Pińskwar I., Piotrowicz K., Ustrnul Z., Bokwa A., Filipiak J., Graczyk D., Kuchcik M., Opała-Owczarek M., Szwed M., Wibig J., 2021, Climate Change in Poland —Summary, Discussion and Conclusion, [w:]: Climate Change in Poland, M. Falarz (red.), Springer Climate. Springer, Cham, 561–581. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_24.                                                                                                                    

 3. Piotrowicz K., Ciaranek D., 2021, Change of Weather Types, [w:]: Climate Change in Poland, M. Falarz (red.), Springer Climate. Springer, Cham, 493–509. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_20.                                                                     

 4. Bielec-Bakowska Z., Piotrowicz K., 2021, Air Pressure Change, [w:]: Climate Change in Poland, M. Falarz (red.), Springer Climate. Springer, Cham, 151–176. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_7.                                                            

 5. Falarz M., Szwed M., Opała-Owczarek M., Kuchcik M., Małarzewski Ł., Piotrowicz K., Niedźwiedź T., Bielec-Bąkowska Z., Bokwa A., Filipiak J., Matuszko D., Ustrnul Z., Wibig J., Wypych A., 2021, Data and methods of investigation,
  [w:]: Climate Change in Poland, M. Falarz (red.), Springer Climate. Springer, Cham, 29–44. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_3.                                                                                                                                                                           

 6. Falarz M. Opała-Owczarek M., Niedźwiedź T., Bielec-Bąkowska Z., Wojkowski J., Matuszko D., Filipiak J., Ustrnul Z., Wypych A., Lisowska M., Bokwa A., Błażejczyk K., Piotrowicz K., Szwed M., 2021, Initial Research of Climate Change in Poland, [w:]: Climate Change in Poland, M. Falarz (red.), Springer Climate. Springer, Cham, 9–27. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_2.                                                                                                                      

 7. Piotrowicz K., Bielec-Bakowska Z., Krzyworzeka K., 2020, Groźne zjawiska meteorologiczne w Krakowie
  i powiecie krakowskim w świetle interwencji straży pożarnej i policji
  , Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 1-190. pdf                                                                                                                                                                                    

 8. Lickiewicz J., Piotrowicz K., Paulsen Hughes P., Makara-Studzińska M., 2020, Weather and Aggressive Behavior among Patients in Psychiatric Hospitals – An Exploratory Study, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 9121. DOI:10.3390/ijerph17239121. pdf                                                                                                                                                                                             

 9. Kluska K., Piotrowicz K., Kasprzyk I., 2020, The impact of rainfall on the diurnal patterns of atmospheric pollen concentrations, Agricultural and Forest Meteorology, 291, 108042, 1–12. DOI: 10.1016/j.agrformet.2020.108042. pdf             

 10. Stępalska D., Myszkowska D., Piotrowicz K., Kluska K., Chłopek K., Grewling Ł, Lafférsová J., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Rodinkova V., Rybníček O, Ščevková J., Voloshchuk K., 2020, High Ambrosia pollen concentrations in Poland respecting the long distance transport (LDT), Science of the Total Environment, 736, 139615, 1–14. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139615.                                            

 11. Piotrowicz K., Ciaranek D., 2020, A selection of weather type classification systems and examples of their application, Theoretical and Applied Climatology, 140, 719–730. DOI: 10.1007/s00704-020-03118-2. pdf                                                    

 12. Piotrowicz K., Myszkowska D., 2019, Zmiany klimatu i ich wpływ na sezony pyłkowe wybranych roślin alergennych w Polsce, [w:] Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania, L. Kolendowicz, E. Bednorz, A.M. Tomczyk (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, Studia i Prace Geograficzne, 77, 173-190. pdf                                                 

 13. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2019, Trwałość układów wysokiego ciśnienia nad Europą w latach 1901-2018, [w:] Zmienność klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania, L. Kolendowicz, E. Bednorz,
  A.M. Tomczyk (red.), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, Studia i Prace Geograficzne, 77, 31-52. pdf                                                                        

 14. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., Krępa-Adolf E., 2018, Trends in the frost-free season with parallel circulation and air mass statistics in Poland, Időjárás, 122, 4, 375-392, DOI:10.28974/idojaras.2018.4.2. pdf                                                        

 15. Matuszko D., Piotrowicz K., 2018, Związek usłonecznienia i temperatury powietrza na podstawie wieloletniej serii klimatologicznej w Krakowie (1884-2016), Przegląd Geofizyczny, 63, 1-2, 15-29. pdf                                                                  

 16. Bogdziewicz M., Szymkowiak J., Kasprzyk I., Grewling Ł., Borowski Z., Borycka K., Kantorowicz W., Myszkowska D., Piotrowicz K., Ziemianin M., Pesendorfer M.B., 2017, Masting in wind-pollinated trees: system-specific roles
  of weather and pollination dynamics in driving seed production
  , Ecology, 98, 10, 2615–2625.
  DOI: 10.1002/ecy.1951. pdf                                                                                                                                                             

 17. Matuszko D., Piotrowicz K., 2017, Pogoda podczas ważnych wydarzeń w życiu Profesora Włodzimierza Kurka, [w:] Człowiek i jego działalność. Spojrzenie geografa, Drewnik M., Mika M. (red.), IGiGP UJ, Kraków, 31-33.                           

 18. Piotrowicz K., Matuszko D., 2017, Wpływ zmian klimatu na walory turystyczne Krakowa, [w:] Człowiek i jego działalność. Spojrzenie geografa, Drewnik M., Mika M. (red.), IGiGP UJ, Kraków, 207-2014.                                              

 19. Piotrowicz K., Ciaranek D., Guzik I., 2017, Short-term variations in air temperature in Krakow (Poland) as an indicator of climate change in Central Europe, Időjárás, 121, 2, 117-135. pdf                                                                                           

 20. Stępalska D., Myszkowska D., Leśkiewicz K., Piotrowicz K., Borycka K., Chłopek K.,  Grewling Ł., Kasprzyk I., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Nowak M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Weryszko-Chmielewska E., 2017, Co-occurrence of Artemisia and Ambrosia pollen seasons against the background of the synoptic situations in Poland, International Journal of Biometeorology, 61, 747-760, DOI: 10.1007/s00484-016-1254-4. pdf                                     

 21. Szczepanek K., Myszkowska D., Worobiec E., Piotrowicz K., Ziemianin M., Bielec-Bąkowska Z., 2017, The long-range transport of Pinaceae pollen: an example in Kraków (southern Poland), Aerobiologia 33, 109-125,
  DOI: 10.1007/s10453-016-9454-2. pdf                                                                                                                                                      

 22. Święchowicz J., Piotrowicz K., 2016, Pisanie pracy kompilacyjnej oraz opracowanie redakcyjne tekstu,
  [w:] Pracownia ogólna: przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, J. Święchowicz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 117-147.                                                                                                                 

 23. Piotrowicz K., Święchowicz J., 2016, Pisanie streszczenia, [w:] Pracownia ogólna: przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, J. Święchowicz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 95-116.               

 24. Piotrowicz K., Gwosdz K., 2016, Wykonanie oraz czytanie tabel i wykresów, [w:] Pracownia ogólna: przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, J. Święchowicz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 171-188.                                                                                                                                                                  

 25. Bilska-Wodecka E., Michno A., Piotrowicz K., Guzik R., Gwosdz K., 2016, Cechy i źródła danych geograficznych, [w:] Pracownia ogólna: przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, J. Święchowicz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 23-38.                                                                                                                      

 26. Piotrowicz K., Myszkowska D., Leśkiewicz K., 2016, Dobowa dynamika występowania alergennego pyłku traw
  w Krakowie w zależności od warunków meteorologicznych
  , Acta Geographica Lodziensia, 104, 173-179. pdf                             

 27. Ziemianin M., Myszkowska D., Piotrowicz K., Czarnobilska E., 2016, Ekspozycja na pyłek olchy, leszczyny i brzozy, a stężenie pyłu zawieszonego PM10 w Krakowie w latach 2010-2015, Przegląd Lekarski, 73, 12, 802-808.                         

 28. Kozak J., Balon J., Gwosdz K., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., 2016, Nowe studia z gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roczniki Geomatyki 14(3): 375-386. pdf                                                                                                                                                                     

 29. Balon J., Piotrowicz K., 2016, „E-gospodarka przestrzenna” – działania na rzecz podnoszenia jakości kształceni, [w:] Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor, P. Trzepacz, K. Wasak (red.), IGiGP UJ, Kraków, 133-144. pdf                                                                                                     

 30. Kozak J., Piotrowicz K., Szablowska-Midor A., 2016, Cele i program studiów „e-gospodarka przestrzenna”
  w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  , [w:] Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, J. Kozak, A. Michno, A. Szablowska-Midor,
  P. Trzepacz, K. Wasak (red.), IGiGP UJ, Kraków, 59-84. pdf                                                                                                                                                        

 31. Stępalska D., Myszkowska D., Piotrowicz K., Kasprzyk I., 2016, The phenological phases of flowering and pollen seasons of spring flowering tree taxa against a background of meteorological conditions in Kraków, Poland, Acta Agrobotanica, 65(2), 1-12. DOI: 0.5586/aa.1678. pdf                                                                                                                 

 32. Piotrowicz K., Bielec-Bąkowska Z., Domonkos P., 2016, High atmospheric pressure and accompanying cold season weather types in Poland (1951−2010), Climate Research, 67, 165-177, doi: 10.3354/cr01364.                                          

 33. Myszkowska D., Ziemianin M., Piotrowicz K., Leśkiewicz K., Czarnobilska E., 2015, Sezon pyłkowy i zarodnikowy
  w Krakowie w 2015 roku na tle warunków meteorologicznych
  ,  Alergologia.Immunologia, 12, 3-4, 26-31.                                       

 34. Myszkowska D., Piotrowicz K., Ziemianin M., Chłopek K., Dąbrowska-Zapart K., Kasprzyk I., Grewling Ł., Majkowska-Wojciechowska B., Malkiewicz M., Nowak M., Piotrowska-Weryszko K., Puc M., Weryszko-Chmielewska E., 2015, Grass pollen seasons in Poland against a background of the meteorological conditions, Acta Agrobotanica, 68 (4), 357–365, DOI: 10.5586/aa.2015.038. pdf                                                                                                                                    

 35. Matuszko D., Piotrowicz K., 2015, Cechy klimatu miasta a klimat Krakowa, [w:] Miasto w badaniach geografów, Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), T. 1, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ., Kraków, 221-241. pdf                                                                                                                                    

 36. Matuszko D., Piotrowicz K., Kowanetz L., 2015, Klimat, [w:] Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby, Ochrona, Kształtowanie, Baścik M., Degórska B. (red.), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 81-108.                       

 37. Myszkowska D., Ziemianin M., Piotrowicz K., Czarnobilska E., 2014, Sezon pyłkowy i zarodnikowy w Krakowie w 2014 roku na tle warunków meteorologicznych, Alergologia.Immunologia, 11, 3-4, 32-37.                                                                  

 38. Stępalska D., Wołek J., Piotrowicz K., 2014, Stężenie zarodników Didymella w Krakowie w latach 1997-2006,
  [w:] Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski, E. Weryszko-Chmielewska (red.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, Katedra Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin-Warszawa, Wydawnictwo Norbertinum, 185-198. pdf                                                                                                                                                                     

 39. Myszkowska D., Ziemianin M., Piotrowicz K., Stępalska D., Szczepanek K., Czarnobilska E., 2014, Analiza sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w Krakowie w latach 2001-2013, [w:] Ziarna pyłku i zarodniki grzybów 
  w powietrzu różnych regionów Polski, E. Weryszko-Chmielewska (red.), Polskie Towarzystwo Botaniczne, Katedra Botaniki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin-Warszawa, Wydawnictwo Norbertinum, 27-46. pdf                                   

 40. Myszkowska D., Ziemianin M., Piotrowicz K., Czarnobilska E., 2014, Sezon pyłkowy w Krakowie w 2013 roku na tle warunków meteorologicznych, Alergologia.Immunologia, 11,  1-2, 50-54.                                                                            

 41. Ciaranek D., Piotrowicz K., 2014, Stability of thermal conditions in Central Europe, [w:] M. Kanakidou,                  N. Mihalopoulos, P. Nastos (red.), COMECAP, 12 International Conference of Meteorology, Climatology and Physics   of the Atmosphere, 28-31 May 2014, Heraklion, University of Crete, Greece, 1, 198-203. pdf                                                                                         

 42. Piotrowicz K., Ciaranek D., 2014, The impact of weather types on air pollution and health of the residents of Krakow (Poland), Aerul şi Apa: Componente ale Mediului / Air and weater components of the environment, Cluj University Press, Romania, 40-47. pdf                                                                                                                                                                   

 43. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2013, Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951–2006, Prace Geograficzne, 132, 59-98, doi: 10.4467/20833113PG.13.004.1094. pdf                                                                                       

 44. Piotrowicz K., Szlagor J., 2013, The link between from day to day change of weather types and synoptic situations in Kraków during the period 1961-2010, Quaestiones Geographicae, 32(3), 69-84. pdf                                                                        

 45. Piotrowicz K., Ciaranek D., Wypych A., Razsi A., Mika J., 2013, Local weather classifications for environmental applications, Aerul şi Apa: Componente ale Mediului / Air and weater components of the environment, Cluj University Press, Romania, 151-157, ISSN/EISSN: 2067743X. www.doaj.org/doaj?func=issueTOC&isId=155746&ui Language=en. pdf                                                                                                                                                                              

 46. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2013, Long term occurrence, variability and tracks of deep cyclones over Krakow (Central Europe) during the period 1900-2010, International Journal of Climatology, 33, 677-689, DOI: 10.1002/joc.3459. pdf                                                                                                                                                                  

 47. Myszkowska D., Piotrowicz K., Obtułowicz K., 2012, Sezon pyłkowy i zarodnikowy w Krakowie, [w:] Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2011 roku, B. Pająk (red.), Biblioteka Monitoringu Środowiska, WIOŚ, Kraków, 31-36. pdf                                                                                                                                                                                      

 48. Stępalska D., Grinn-Gofroń A., Piotrowicz K., 2012, Occurrence of Didymella ascospores in western and southern Poland in 2004-2006, Aerobiologia, 28, 2, 153-159, DOI:10.1007/s10453-011-9218-y. pdf                                                                   

 49. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie, Przegląd Geograficzny, 84, 3, 413-422. pdf                                                                                                                                                        

 50. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Ekstremalne zdarzenia pogodowe w Krakowie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 211-218.                                                                                                                                    

 51. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2012, Typy pogody w Krakowie towarzyszące głębokim niżom i silnym wyżom w latach 1900/01-2009/10, [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Z. Bielec-Bąkowska, E. Łupikasza, A. Widawski (red.), Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, 321-331.                                                                                                             

 52. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2011, Wpływ warunków meteorologicznych na przebieg sezonu pyłkowego w Krakowie w 2011 roku, Alergologia.Immunologia, 8, 3-4, 54-59.                                                                                                                    

 53. Piotrowicz K., Pieczara P., Ustrnul Z., 2011, Stacja Naukowa Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii i Gospo-darki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] Polskie terenowe stacje geograficzne,            M. Klimek, K. Krzemień (red.), IGiGP UJ, Kraków, 79-81. pdf                                                                                                                                

 54. Wypych A., Piotrowicz K., 2011, Air humidity in Cracow in the period 1863-2007 – daily data quality control and homogenization methods, Proceedings of the Sixth Seminar for Homogenization and Quality Control in Climato-logical Databases, Climate Data and Monitoring WCDMP, WMO 1576, 76, 60-67. pdf                                                                        

 55. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2011, Charakterystyka sezonu pyłkowego w Krakowie w 2010 roku na tle warunków meteorologicznych, Alergologia.Immunologia, 8, 1-2, 22-26.                                                                                               

 56. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2011, Wieloletnia zmienność okresu bezprzymrozkowego w Polsce w latach 1951-2006, Prace i Studia Geograficzne, 47, 77-86. pdf                                                                                                                    

 57. Więcław-Michniewska J., Piotrowicz K., 2011, Seasonal and annual variability of days with strong winds and wind damage in Krakow (Poland) during the period 2000–2007, Natural Hazards, 59, 949-965, DOI:10.1007/s11069-011-9809-5. pdf                                                                                                                                                                                   

 58. Bielec-Bąkowska Z., Piotrowicz K., 2011, Weather types accompanying very high pressure in Krakow in the period 1901–2000, International Journal of Climatology, 31, 2183-2193, DOI: 10.1002/joc.2230. pdf                                                 

 59. Bielec-Bąkowska Z., Knozová G., Leśniok M., Matuszko D., Piotrowicz K., 2011, High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example), Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 126, 67-84. pdf                                                                                                                                                                                  

 60. Nobis A., Nobis M., Piotrowicz K., Kącki Z., Dajdok Z., 2010, Lindernia procumbens in Poland: the relationship beetween weather conditions and the occurrence of the species, Biodiversity: Research and Conservation, 17, 39-46. doi:10.2478/v10119-010-0005-3. pdf                                                                                                                                                                                      

 61. Piotrowicz K., 2010, Wieloletnia zmienność termicznych typów pogody w Krakowie w latach 1826-2008, [w:]      E. Bednorz (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, Studia i Prace z Geografii             i Geologii, 15, 41-52.                                                                                                                                                                              

 62. Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, IGiGP UJ, Kraków, 1-313. pdf                      

 63. Piotrowicz K., 2010, Seasonal differentiation of maximum and minimum air temperature in Cracow and Prague in the period 1836-2007, [w:] The Polish climate in the European context: An historical overview, R. Przybylak, J. Majorowicz, R. Brázdil, M. Kejna, Springer, 407-421, doi:10.1007/978-90-481-3167-9_20. pdf                                                                          

 64. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2009, Dynamika sezonu pyłkowego na tle warunków meteorologicznych w Krako-wie, w roku 2009, Alergologia.Immunologia, 6, 4, 136-140.                                                                                                             

 65. Ustrnul Z., Kowanetz L., Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., Wypych A., 2009, Klimatyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w dorzeczu górnej Wisły na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Człowiek i rolnictwo, Z. Górka,        A. Zborowski (red.), IGiGP UJ, Kraków, 135-147. pdf                                                                                                                     

 66. Piotrowicz K., 2009, The occurrence of unfavorable thermal conditions on human health in Central Europe and potential climate change impacts: an example from Cracow, Poland,  Environmental Management, 44, 766-775, doi 10.1007/s00267-009-9357-x. pdf                                                                                                                                               

 67. Myszkowska D., Piotrowicz K., 2009, Birch (Betula L.) pollen seasons in Cracow in 1991-2008 associated to the meteorological conditions, Acta Agrobotanica, 62, 2, 67-75. https://doi.org/10.5586/aa.2009.028. pdf                                                                                                

 68. Stępalska D., Myszkowska D., Wołek J., Piotrowicz K., Obtułowicz K., 2008, The influence of meteorological factors on Ambrosia pollen loads in Cracow, Poland, 1995-2006, Grana, 47, 296-304.  https://doi.org/10.1080/00173130802492849. pdf                                                                                                                                 

 69. Piotrowicz K., Myszkowska D., 2008, Charakterystyka sezonów pyłkowych wybranych taksonów roślin w Krakowie na tle warunków meteorologicznych, [w:] Klimat i bioklimat miast, K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 301-311. pdf                                                               

 70. Piotrowicz K., 2008, Multiannual variability of biothermal conditions in wintertime and their influence on the life and health of the residence of Cracow (Poland), 18th International Congress of Biometeorology, 1-4.                               

 71. Méline J., Piotrowicz K., Julien-Laferrière B., Chełmicki W., Wicherek S.P, Oudinet J-P., 2008, Impact de la pollution atmosphérique sur la santé en milieu urban: l’exemple de l’asthme à Cracovie, [w:] L’après Développement Durable. Espaces, Nature, Culture et Qualité, A. Da Lage, J.-P. Amat, A.-M Frérot, S. Guichard-Anguis, B. Julien-Laferrière, S.-P. Wicherek (red.), Ellipses, 243-252.                                                                                                                                   

 72. Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie nocy gorących w Krakowie, [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), IGiGP UJ, Kraków, 279-286. pdf                                            

 73. Piotrowicz K., 2007, Turystyka zimowa w Tatrzańskim Parku Narodowym a edukacja lawinowa, [w:] Stan i perspe-ktywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, J. Pociask-Karteczka, Matuszyk A., Skawiński P. (red.), Studia i Monografie AWF, 46, AWF – TPN, Kraków-Zakopane, 161-168. pdf                                                                                          

 74. Piotrowicz K., 2007, Turystyka górska w aspekcie zagrożenia lawinowego, [w:] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, ekonomiczne i społeczne aspekty turystyki, W. Kurek, R. Faracik (red.), IGiGP UJ, Kraków. pdf                                                                                                                                                                         

 75. Piotrowicz K., 2007, Historia obserwacji fenologicznych w Galicji, [w:] 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku, M. Miętus, J. Filipiak, A. Wyszkowski (red.), Monografie IMGW, Warszawa, 47-55.                    

 76. Myszkowska D., Jenner B., Cywa K., Kuropatwa M., Stępalska D., Piotrowicz K., 2007, Pollen season of selected tree and shrub taxa in Kraków and its neighbourhood, Acta Agrobotanica, 60, 2, 71-77. https://doi.org/10.5586/aa.2007.033. pdf                                                                                                                                                   

 77. Piotrowicz K., 2007, Temperatura powietrza, [w:] Klimat Krakowa w XX wieku, D. Matuszko (red.), IGiGP UJ, Kraków, 99-112. pdf                                                                                                                                                                                            

 78. Matuszko D., Piotrowicz K., 2007, Warunki bioklimatyczne, [w:] Klimat Krakowa w XX wieku, D. Matuszko (red.), IGiGP UJ, Kraków, 169-186. pdf                                                                                                                                                                    

 79. Bąkowski R., Piotrowicz K., 2007, Głębokie niże w XX wieku kształtujące pogodę w południowej Polsce, [w:] Cywilizacja i żywioły, J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran (red.), PTG-of, IMGW, Warszawa, 40-47.                                                                                                                                                                  

 80. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., 2006, Pogoda a samobójstwa, Balneologia Polska, 48, 1, 51-55. pdf                                                                                                                                                                                         

 81. Trepińska J., Piotrowicz K., 2006, Dzieje Stacji Meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater, UJ, 84, Kraków, 30-33. pdf                                                                                                                                                                             

 82. Piotrowicz K., Wypych A., 2006, Long-term variations in the number of hot, very hot and sultry days in Kraków, Papers on Global Change IGBP, 13, 43-58.                                                                                                                                       

 83. Piotrowicz K., Myszkowska D., 2006, Początek sezonów pyłkowych leszczyny na tle zmienności klimatu Krakowa, Alergologia.Immunologia, 3,3-4, 86-89.                                                                                                                                 

 84. Piotrowicz K., 2006, Zróżnicowanie warunków termicznych sezonu grzewczego w Krakowie, [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, J. Trepińska, Z. Olecki (red.), IGiGP UJ, Kraków, 193-202. pdf                                                    

 85. Piotrowicz K., 2006, Pory roku – zastosowanie metod ich wyróżniania, [w:] Współczesna meteorologia
  i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, K. Migała, P. Ropuszyński (red.), Wrocław, 97-107.                                                          

 86. Piotrowicz K., 2006, Kryteria wyznaczania ekstremalnych zim, Annales UMCS, Sectio B., 61, 362-369. pdf                            

 87. Myszkowska D., Dyga W., Piotrowicz K., 2006, Sezony pylenia Alnus i Corylus w Krakowie w latach 1997-2005, Alergologia.Immunologia, 3,1-2, 34-35.                                                                                                                                

 88. Méline J., Wicherek S., Twardosz R., Piotrowicz K., Chełmicki W., Geroyannis H., Julien-Laferrière B., Ragala R., Ionescu A., Krzemień K., Oudinet J.P., 2006, A Multidisciplinary Approach to Assess Adverse Effects of Air Pollution on Asthma in Cracow (Southern Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 15, 5c, 110-117.                                     

 89. Bolechała F., Trela F., Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Polewka A., 2006, Samobójstwo dokonane – zarys zjawiska na podstawie materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej z lat 1991-2000, Przegląd Lekarski, 63, 5, 261-264.                                                                                                                                                                                  

 90. Bąkowski R., Kozłowski M., Piotrowicz K., 2006, Energia wiatru w południowo-wschodniej Polsce, Natura, Odnawialne źródła energii, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zielona Góra, 13, 175-183.                                                  

 91. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., Trela F., 2005, Wpływ warunków meteorologicznych na wypadki samobójstw przez powieszenie, Przegląd Lekarski, 62, 8, 788-794.                                                                                    

 92. Piotrowicz K., 2005, Wieloletnia zmienność termicznych pór roku w Krakowie i na Helu, [w:] Hydrologiczne
  i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.), Uniwersytet Szczeciński, Oficyna In Plus, Szczecin, 30-33.                                                                                      

 93. Piotrowicz K., 2005, Lawiny śnieżne – zimowe niebezpieczeństwo gór, Geografia w Szkole, 1, 289 (58), 4-17.                

 94. Piotrowicz K., 2005, Ekstremalne warunki termiczne w Krakowie, [w:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne
  i meteorologiczne, E. Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J. Szkutnicki (red.), IMGW, Warszawa, 89-96.                             

 95. Piotrowicz K., 2005, Dynamika zmian warunków termicznych Krakowa i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
  i gospodarczą działalność człowieka
  , [w:] M. Ozga-Zielińska, D. Limanówka (red.), Hydrologia, meteorologia, klimatologia – badania naukowe i prognozy w erze informatyzacji, PTG-of, IMGW, Warszawa, 128-135.                                        

 96. Piotrowicz K., Bąkowski R., Kozłowski M., 2004-2005, Energia wiatru w wybranych sytuacjach synoptycznych 
  w południowo-wschodniej Polsce
  , Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica, 35-36, 133-151. pdf                                                  

 97. Piotrowicz K., 2004, Temperatura okresu zimowego jako wskaźnik zmian klimatu, [w:] Klimat-środowisko-człowiek, Polski Klub Ekologiczny, 23-31.                                                                                                                                                       

 98. Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., 2004, Relationships between cloudiness, precipitation and air temperature, Geographia Polonica, 77, 1, 9-17. pdf                                                                                                                                        

 99. Piotrowicz K., 2003, Variation des conditions biotermiques defavorables a Cracovie, Dokumentacja Geograficzna, PAN, 29, 285-288. pdf                                                                                                                                                                

 100. Piotrowicz K., 2003, Variability of the Central European winter thermal structure, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2542, Studia Geograficzne, 75, 108-115.                                                                                                                              

 101. Piotrowicz K., 2003, Dynamika zmian temperatury powietrza w Pradze i Krakowie, [w:] Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, J. Lach (red.), Akademia Pedagogiczna, Kraków, 96-104.                                      

 102. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2003, The relationship between temperature, cloudiness and precipitation in Cracow at the time of rapid growth, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 112, 69-80. pdf                                                                        

 103. Domonkos P., Kyselý J., Piotrowicz K., Petrovic P., Lisko T., 2003, Variability of the extreme temperature events in the South-Central Europe during the 20th Century and its relationship with the large scale circulation, International Journal of Climatology, 23, 987-1010. pdf                                                                                                                                                  

 104. Piotrowicz K., 2002-2003, Warunki termiczne zim w Krakowie w latach 1792-2002, Folia Geographica, Ser. Geographica-Physica, 33-34, 67-88. pdf                                                                                                                                    

 105. Piotrowicz K., Domonkos P., 2002, Fluctuations in annual sums of winter cold days and summer warm days with selected Central European stations as examples and their connection to the large scale circulation, Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 110, 25-46. pdf                                                                                                                                           

 106. Piotrowicz K., 2002, Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza, Przegląd Geofizyczny, 1-2, 81-92. pdf                                                                                        

 107. Piotrowicz K., 2001, Zmienność termiki zim w południowej Polsce i jej wpływ na środowisko przyrodnicze,      [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, K. German, J. Balon (red.), Problemy Ekologii Krajobrazu, Kraków, 10, 584-589. pdf                                                                                                                                         

 108. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2001, Związki między zachmurzeniem, opadami i temperaturą powietrza w Krakowie w ostatnim stuleciu, Prace i Studia Geograficzne WGiSR UW, 29, 113-119. pdf                                                       

 109. Piotrowicz K., 2000/2001, A typology of winter thermal conditions, Annales UMCS, sec. B, 55/56, 277-284.  pdf                     

 110. Piotrowicz K., 2000, Zróżnicowanie termicznych pór roku w Krakowie, Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, 105, 111-124. pdf                                                                                                                                                                        

 111. Piotrowicz K., 2000, Zmienność długości ciągów termicznych w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu, Czasopismo Geograficzne, 71, 3-4, 335-347.                                                                                                                      

 112. Piotrowicz K., 2000, Sposoby wydzielania pór roku, Przegląd Geofizyczny, 45, 3-4, 261-278. pdf                                      

 113. Piotrowicz K., 2000, Estimation of the methods the extreme winters classification, Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, 108, 201-206. pdf                                                                                                                                                   

 114. Piotrowicz K., 1999, Zróżnicowanie temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza w sezonie chłodnym         w Krakowie (1836/37-1998/99), [w:] Zmiany i zmienność klimatu Polski. Ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy            i człowieka, Łódź, 221-224.                                                                                                                                                   ​

 115. Piotrowicz K., 1998, Wieloletnie zróżnicowanie liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych w Krakowie i Pradze, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, 221-229. pdf                                                                         

 116. Domonkos P., Piotrowicz K., 1998, Winter temperature characteristics in Central Europe, International Journal      of Climatology, 18, 1405-1417. pdf                                                                                                                                                     

 117. Piotrowicz K., 1997, Zestawienie bibliograficzne prac wykonanych na podstawie danych dotyczących temperatury i ciśnienia powietrza ze Stacji Naukowej Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995), J. Trepińska (red.), Instytut Geografii UJ, Kraków, 199-204.                                                                                                                                                                                

 118. Piotrowicz K., 1997, Thermal differentiation of winters in the Carpathian Mountains altitudinal profile during   the period 1961/62-1990/91, Geographia Polonica, 70, 89-100. pdf                                                                                  

 119. Piotrowicz K., 1997, Ekstremalne zimy w Krakowie, [w:] Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne          i oceanograficzne, Materiały Sympozjum Jubileuszowego 50 lat Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Warszawa, 144-146.                                                                                                                                                                                

 120. Obrębska-Starklowa B., Trepińska J., Rauczyńska-Olecka D., Piotrowicz K., 1997, Changes in air temperature on    a local scale in the Carpathian Foothills in relation to the global warming of climate at the end of 20th C, Acta Universitatis Wratislaviensis 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Ser. C, Meteorologia i Klimatologia, 4, 23-26.             

 121. Piotrowicz K., 1996, Variability of the number of days with snowfall and days with snow cover against the background of air temperature changes in winter in Cracow, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 102,  435-439.                                                                                                                                                                                

 122. Piotrowicz K., 1996, Thermal characterization of winters in the 20th century in Kraków, Geographia Polonica, 67, 77-88. pdf                                                                                                                                                                              

 123. Piotrowicz K., 1994, Zimy lat osiemdziesiątych XX stulecia w Krakowie, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 37, 39-47. pdf

bottom of page